OGŁOSZENIA PŁOCK I OKOLICE

dodaj ogłoszenie Płock Dodaj ogłoszenie ogłoszenie za darmo moje ogłoszenia PłockMoje Konto

REGULAMIN

I. Podstawowe definicje

 1. Oglo24.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej www.Oglo24.pl, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Oglo24.pl
 3. Ogłoszenie – strona/przestrzeń serwerowa Oglo24.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto – część Oglo24.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Oglo24.pl.
 5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający Oglo24.pl, którym jest firma WebAdvance Maciej Bielski z siedzibą w Przyjaźni, ul. Klonowa 17, świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Oglo24.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach Oglo24.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Oglo24.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Oglo24.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Oglo24.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie Oglo24.pl ma zapewniony dostęp do umieszczonych przez siebie ogłoszeń w celu ich edycji lub usunięcia. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu Oglo24.pl. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 7. Formularz kontaktowy który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń na Oglo24.pl jest bezpłatne.
 2. Ogłoszenie wyświetlane jest przez okres 90 dni na listach wybranej kategorii i podkategorii
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 4. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 5. Użytkownik wyraża zgode na powiązanie swoich ogłoszeń adresem email użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
 6. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety
  4. Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość
  5. Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich
  6. Napisane są w języku innym niż polski
  7. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych
  8. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia
  9. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich
  10. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
 7. Zabronione jest dodawanie wielu identycznych ogłoszeń przez jednego ogłoszeniodawcę.
 8. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń w sposób zautomatyzowany za pomocą botów. Takie działanie rozpoznaje się w sytuacji dodania więcej niż 3 ogłoszeń przez jednego ogłoszeniodawcę w ciągu 60 sekund.

V. Promowanie ogłoszeń

 1. Oglo24.pl umożliwia promowanie ogłoszeń które podlega opłacie.
 2. Ogłoszenia promowane "Silver":
  1. wyświetlanie nad darmowymi ogłoszeniami na wszystkich listach ogłoszeń i na wynikach wyszukiwania,
  2. wyróżnione kolorem na wszystkich listach ogłoszeń i na wynikach wyszukiwania,
  3. okres trwania promowania - 7, 14, 21 lub 28 dni w zależności od wybranego okresu przez Użytkownika,
  4. koszt - 3zł za każde 7 dni promowania.
 3. Ogłoszenia promowane "Gold":
  1. wyświetlanie nad darmowymi ogłoszeniami na wszystkich listach ogłoszeń i na wynikach wyszukiwania,
  2. wyróżnione kolorem na wszystkich listach ogłoszeń i na wynikach wyszukiwania,
  3. rotacyjne wyświetlanie na stronie głównej serwisu w sekcji "Ogłoszenia promowane",
  4. udostępnienie ogłoszenia na fanpage serwisu pod adresem www.facebook.pl/oglo24,
  5. okres trwania promowania - 7, 14, 21 lub 28 dni w zależności od wybranego okresu przez Użytkownika,
  6. koszt - 10zł za każde 7 dni promowania.
 4. Po zakończeniu okresu promowania, ogłoszenia promowane są wyświetlane na zasadach takich jak ogłoszenia niepromowane
 5. Faktury VAT za usługi promowania ogłoszenia wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika i wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą płatniczą.
 6. Aby otrzymać fakturę za usługę promowania ogłoszenia, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres email kontakt@oglo24.pl wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 7. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.

VI. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Oglo24.pl.
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Oglo24.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Oglo24.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Oglo24.pl Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Oglo24.pl mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

VII. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@oglo24.pl lub poprzez formularz kontaktowy lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Pomimo, iż świadczenie usług przez Oglo24.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu Oglo24.pl lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail kontakt@oglo24.pl. Usunięcie konta polega na zalogowaniu się do serwisu Oglo24.pl i wybranie opcji "usuń konto".
 5. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.
 6. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Oglo24.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

VIII. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług w serwisie Oglo24.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
 3. Niektóre obszary Oglo24.pl mogą wykorzystywać "cookies" zgodnie z polityką plików cookies. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.